Regulamin

Złożone zamówienie realizujemy w przeciągu maksymalnie 4 dni roboczych(czas realizacji  może zmienić  sie w zależności  od obecnej sytuacji) Staramy się aby wysyłka nastąpiła jak najszybciej. Jeśli zamówienie jest pilne to prosimy o dodatkowy kontakt poprzez wiadomość email lub telefonicznie - postaramy się zrobić co w naszej mocy.

Koszt przesyłki kurierem DPD to:

- 18 zł z wcześniejszą przedpłatą na konto,

- 22 zł za pobraniem, płatne u kuriera przy odbiorze paczki

- 65 zł - wysyłka zagraniczna z przedpłatą na konto

Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę bez VAT.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

 

 1. Sklep internetowy PodTorty.pl Wojciech Uryga, dostępny pod adresem internetowym www.PodTorty.pl, prowadzony jest przez Wojciecha Uryga prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PodTorty.pl Wojciech Uryga, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7471851221, REGON 380201570 

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

  

 

§ 2

 Definicje 

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PodTorty.pl Wojciech Uryga, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7471851221, REGON 380201570 

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów, za pośrednictwem Sklepu. 

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.PodTorty.pl 

 1. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 

 1. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

 1. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

 1. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 1. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

 

§ 3 

Kontakt ze Sklepem 

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Ogrodowa 11; 49-300 Lipki  

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: podtorty.pl@gmail.com

 1. Numer telefonu Sprzedawcy: 796 666 139

 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

 2. ING Bank Śląski 21 1050 1490 1000 0097 3500 2819

   
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie. 

 

§ 4 

Wymagania techniczne 

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

 1. - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,  

 1. - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

 1. - włączona obsługa plików cookies 

 

§ 5 

Informacje ogólne 

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.  

 1.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.  

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

 

§ 6 

Zasady składania Zamówienia 

 

      W celu złożenia Zamówienia należy:  

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); 

 1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

 1. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 

 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3. 

 

§ 7 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

 1. Płatność za pobraniem 

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. 

 

§ 8 

Wykonanie umowy sprzedaży 

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:  

 1. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

 1. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisiew sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  

 1. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 1.  

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  

 

§ 9 

Prawo odstąpienia od umowy 

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

 1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 

 1. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej        z rzeczy. 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.  

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 1. Skutki odstąpienia od Umowy: 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających    z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 1. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę                 o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 

 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować   w opisie Produktu w Sklepie. 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

 1. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

 

 

 

§ 10 

Reklamacja i gwarancja 

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.  

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.  

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.  

 

§ 11 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania                              z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.  

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

§ 12 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych                     w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy                o ochronie danych osobowych.  

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji                      i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

Ochrona Danych Osobowych

 W związku z nowym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych ( RODO) obowiązującym od 25.05.2018 r. prosimy wszystkich naszych klientów o zapoznanie się z poniższym tekstem. Zawarte są w nim wszelkie informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia sprzedaży wysyłkowej. 
Jeśli zgadzają się Państwo z poniższym tekstem i akceptują jego warunki prosimy o potwierdzenie zgody w formularzu zamówienia.
Akceptacja poniższych warunków usprawni i przyśpieszy cały proces sprzedaży.

"25 maja 2018r zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (w skrócie RODO). W związku z powyższym, w załączeniu znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez PodTorty.pl Aleksandra Uryga, na jakich odbywać się będą od 25 maja 2018 roku. 

 

Administrator danych

PodTorty.pl Wojciech Uryga, Lipki 107, 49-300 Brzeg; NIP: 7471851221; REGON: 380201570, jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. 
W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem danych pisząc na adres: Lipki 107; 49-300 Brzeg lub pod nr tel. 796 666 139. 
Administrator prowadzi sprzedaż internetową.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe uzyskane przy złożeniu zamówienia, przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu zawarcia umowy na podstawie Pana/Pani zainteresowania naszą ofertą jak i w celu wykonania tak zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych jest tutaj właśnie niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną.
Pamiętaj, że dane osobowe podane przez Ciebie umożliwiają nam prawidłowo zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zapytania, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych, na które wyraziłeś zgodę. 

Informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

- zawierania umów sprzedaży drogą internetową; 
- przeprowadzenia transakcji finansowych drogą elektroniczną.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać: 
- firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym w celu dostarczania do Pana/Pani rąk przesyłek wysyłanych z związku z wykonaniem, zawarciem lub zakończeniem Umowy; 
- doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Umowy.

 

Prawa przysługujące osobom, których dotyczą dane

 

 

 

Pana/Pani dane osobowe zebrane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzane będą wyłącznie w celu na jaki została wyrażona zgoda. 
Wyrażona przez Pana/Panią zgoda, może zostać w każdym momencie cofnięta, bez uszczerbku dla realizacji zamówień, ani bez naruszenia prawidłowości przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
Przysługują Panu/Pani następujące prawa: 
- prawo o dostępu Pana/Pani danych, otrzymywania ich kopii oraz ich poprawiania (sprostowania); 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Facebook


NASI PARTNERZY:


Script logo        Script logo        Script logo        Script logo